GRI-Tabel

Indicator
Waar in het verslag?
Visie en strategie
1.1Verklaring van de directie.Voorwoord
Organisatieprofiel
2.1Naam van de verslaggevende organisatie.Royal Smilde
2.2Voornaamste merken, producten en/of diensten.Royal Smilde in het kort
2.3Operationele structuur.Royal Smilde in het kort
2.4Locatie van het hoofdkantoor.Heerenveen
2.5Het aantal landen waarin de organisatie actief is.Royal Smilde in het kort
2.6Eigendomsstructuur en rechtsvorm.Royal Smilde in het kort
2.7Afzetmarkten.Royal Smilde in het kort
2.8Omvang van de verslaggevende organisatie.Royal Smilde in het kort
2.9Significante veranderingen tijdens de verslagperiode.N.v.t.
2.10Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend.N.v.t.
Verslagparameters
3.1Verslagperiode.2013 en 2014
3.2Datum van het meest recente verslag.N.v.t.
3.3Verslaggevingscyclus.Jaarlijks
3.4Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervanColofon
3.5Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag.De organisatie van MVO
Het aansturen van MVO
3.6Afbakening van het verslag.Royal Smilde in het kort
De organisatie van MVO
​Het aansturen van MVO
3.7Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag.N.v.t.
3.8Basis voor verslaggeving over andere entiteiten.N.v.t.
3.10Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie.N.v.t.
3.11Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes.N.v.t.
3.12Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen van de informatievoorziening te vinden zijn.GRI-Tabel

Bestuur, verplichting, betrokkenheid
4.1De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam.Het aansturen van MVO
4.2Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam.Het aansturen van MVO
4.3Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam.N.v.t.
4.4Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam.Het aansturen van MVO
4.14Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken.Aandeelhouders, commissarissen, medewerkers, leveranciers, brancheorganisaties, klanten, financiers, NGO’s en omwonenden. 
4.15Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken.Het aansturen van MVO
Economie
EC1Significante financiële steun van een overheid.Geen
Milieu
EN26Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie.Verkleinen milieuvoetafdruk
EN18Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen.Verkleinen milieuvoetafdruk
EN7Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging.Verkleinen milieuvoetafdruk
EN29Significante milieugevolgen van het transport van producten en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden. Verkleinen milieuvoetafdruk
Arbeidsomstandigheden
LA8Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersingsprogramma’s ten behoeve van personeelsleden, hun families of omwonenden in verband met ernstige ziekten.Duurzame inzetbaarheid
LA7Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio.Duurzame inzetbaarheid
LA11Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan (pensioen).Duurzame inzetbaarheid
Maatschappij
SO8Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving.0
Productverantwoordelijkheid
PR1Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbeteringen.Verminderen voedselverspilling
PR9Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en -regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten.0